Op wereldwijd, Europees en nationaal niveau is er beleid dat regio’s en steden aanmoedigt om strategieën te ontwikkelen voor klimaatbestendigheid en -adaptatie.

Dit beleid vormt het kader waarbinnen mogelijkheden in kaart kunnen worden gebracht, partners ingeschakeld kunnen worden en financiering zeker gesteld kan worden voor de opname van hittestressbestrijding in lokale ontwikkelingsplannen en -strategieën waarbinnen actieplannen op regionaal, lokaal of buurtniveau kunnen worden ontwikkeld.

Overzicht beleidskader

Hier wordt een overzicht gegeven van het bestaande wetgevend en beleidskader op het gebied van klimaatproblemen, op alle niveaus (internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal), dat zich richt op hittestressproblemen. Het laat zien hoe lokale autoriteiten te werk kunnen gaan door deze doelstellingen in hun hittebestendigheidsstrategieën op te nemen en ook deel kunnen nemen aan de verbetering van dit bestaande kader.

Bekijk:

Hittebestendigheidsstrategie

Iedere Cool Towns pilotstad heeft een specifieke hittebestendigheidsstrategie ontwikkeld, waarbij de zes stappen zijn gevolgd die in deze Routekaart opgenomen zijn.

Deze strategieën kunnen dienen als bron van inspiratie en u helpen bij het nadenken over de ontwikkeling van uw eigen strategie.